Dolnośląskie Surowce Skalne publikują wyniki finansowe za 2009 r. i I kw. 2010 r- 24finanse


Home » Wyniki spółek » Dolnośląskie Surowce Skalne publikują wyniki finansowe za 2009 r. i I kw. 2010 r
Maj
18

Spółka zrealizowała wyniki finansowane szacowane na 2009 r. Przychody wyniosły 111,6 mln zł, EBITDA 6,8 mln zł, wynik operacyjny (10,2 mln zł), a wynik netto (18,2 mln zł).

Przychody DSS w I kwartale 2010 r. wyniosły 13,3 mln zł. Rok wcześniej było to 15,1 mln zł. Wolumen zrealizowanej sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 428 tys. ton i był o 23% większy niż w analogicznym okresie 2009 r.

Pozytywnym zjawiskiem jest dodatni wynik EBITDA, który w I kwartale 2010 r. wyniósł 286 tys. zł. Rok temu DSS miała na tym poziomie wyników -690 tys. zł. Wygenerowanie dodatniego gotówkowego wyniku na działalności operacyjnej (EBITDA przybliża tę wartość), było, w obliczu przedłużającej się zimy i opóźnień w rozpoczęciu budów, w opinii Zarządu dużym osiągnięciem. To w głównej mierze efekt istotnej poprawy  struktury produktowej sprzedaży. W I kwartale 2009 r. udział najbardziej rentownych produktów – grysów, w ogóle sprzedaży wyniósł zaledwie 10%. W I kwartale tego roku już 51%. Jednocześnie Spółka istotnie zredukowała jednostkowy koszt wytworzenia produktów. Koszt ten (bez amortyzacji) na jedną tonę wyniósł w pierwszym kwartale 2009 r. 15,5 zł, a w minionym kwartale poniżej 14 zł za tonę, przy czym w marcu zbliżył się do poziomu 11 zł za tonę.

Popyt, a także produkcja w  I kwartale 2010 r. to pochodna niekorzystnych warunków atmosferycznych, które dały się we znaki całej branży budowlanej. Na wszystkich dużych projektach drogowych produkcja oraz układanie mieszanek mineralno-asfaltowych (w których ponad 90% stanowi kruszywo) rozpoczęło się z co najmniej miesięcznym opóźnieniemwyjaśnia Jan Łuczak, Prezes DSS.  

Zgodnie z założeniami Spółki, na poziomie wyniku netto DSS odnotowały -6,1 mln zł. Rok temu było to -4,1 mln zł.  O około 4,8 mln zł wynik obniżyła amortyzacja z czego 1,2 mln zł to amortyzacja gruntów kopalnianych (pierwotnie rozpoznanych w bilansie w wartości godziwej i amortyzowanych metodą naturalną). Kolejne 3,1 mln zł to koszty finansowe, obejmujące głównie odsetki  od kredytów bankowych oraz leasingów finansowych.

Zgodnie z naszymi pierwotnymi założeniami, zakładamy największe zyski na poziomie EBITDA oraz wyniku netto głównie w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku kiedy spółka osiągnie docelowe maksymalne wolumeny produkcji na ten rok.  Przełoży się to na redukcję jednostkowego kosztu wytworzenia. Natomiast  dzięki osiągnięciu kolejnych progów upustów w transporcie kolejowym, istotnie zredukujemy także koszty transportuwyjaśnia Prezes Łuczak.

Szczyt popytu związany jest z realizacją projektów budowy dróg i przypada na miesiące letnie i jesienne. Szacuje się, że wolumen i wartość sprzedaży w miesiącach zimowych to około 30% wartości osiąganych w trzecim i czwartym kwartale roku. Jednocześnie ze względu na ograniczone możliwości składowania, poziom produkcji w miesiącach obniżonego popytu również ulega ograniczeniu.

Nowe zlecenie umocni tegoroczny portfel

Spółka otrzymała oświadczenie o przyjęciu złożonej oferty na dostawę kruszywa drogowego na budowę autostrady A-2 Stryków – Konotopa. Oferta została przyjęta przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: China Overseas Engineering Group Co., Ltd. jako Lider Konsorcjum oraz Shanghai Construction (Group) General Co., China Railway Tunnel Group Co., Ltd. i Decoma Sp. z o.o. – jako Partnerzy. Spółka dostarczy kruszywo i wykona 22-cm warstwę podbudowy stabilizowanej mechanicznie na dwóch odcinkach A-2 Stryków – Konotopa, tj. A i C o łącznej długości około 49,5 km oraz drogach technologicznych. Szacunkowa wartość dostaw i prac objętych ofertą wynosi 62,7 mln zł. Prace te powinny zostać zakończone do 30 września 2011 r.

To kolejne już zlecenie w sprawie w ramach tego projektu. Wcześniej DSS, w ramach realizacji strategii ekspansji na rynku budownictwa drogowego, poszerzył ofertę o produkty niezbędne w realizacji inwestycji infrastrukturalnych – masy mineralno-asfaltowe oraz prefabrykaty betonowe. DSS wraz z Pavimental Polska Sp. z o.o., doświadczonym partnerem realizującym inwestycje drogowe dostarczy oraz rozłoży mieszanki mineralno-asfaltowe na dwóch odcinkach (A i C) autostrady A2 Stryków – Konotopa  o łącznej długości 49,5 km. Wartość umowy wyniesie od 170 do 190 mln zł, a DSS wykona ponad 90% prac objętych kontraktem.

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. („DSS”, „Spółka”) to wiodący polski dostawca kruszyw łamanych dla największych projektów infrastrukturalnych w kraju, w tym przede wszystkim na potrzeby  budowy dróg ekspresowych i autostrad. Spółka dynamicznie zwiększa udział w rynku, który obecnie szacowany jest na 8,5%, co plasuje DSS wśród największych producentów kruszyw. Spółka systematycznie rozszerza geograficzny i produktowy zasięg swojej działalności.

Spółka eksploatuje wysokiej jakości złoże amfibolitu i migmatytu, którego docelowe zasoby wynoszą ponad  320  mln ton. W granicach aktualnie dostępnych do eksploatacji znajduje się obecnie niemal 194 mln ton, natomiast pozostała część jest w trakcie uzyskiwania pozwoleń na eksploatację. Produkcja kruszyw prowadzona jest w jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów przeróbczych w Europie. Zdolności produkcyjne kopalni wynoszą obecnie ok. 7,5 mln ton rocznie.

Podstawowe produkty oferowane przez DSS to kruszywa drogowe, kolejowe oraz kruszywa wykorzystywane do produkcji betonów wysokich wytrzymałości. Głównymi odbiorcami DSS są takie spółki budowlane jak: Skanska, Strabag, Mostostal Warszawa, Budimex oraz J&P Avax. DSS jest jednym z głównych dostawców kruszywa dla budowy autostrad A1, A2, a także Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Strategia rozwoju DSS koncentruje się na systematycznym zwiększaniu udziału w polskim rynku kruszyw łamanych, a także wprowadzeniu do oferty produktów bazujących na kruszywach.

DSS kładzie znaczący nacisk nie tylko na rozwój biznesowy, ale także na prowadzenie działalności z uwzględnieniem interesów lokalnych społeczności oraz kwestii związanych z ochroną środowiska.

W roku 2010 DSS zakładają osiągnięcie 196,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, 45,5 mln zł EBITDA oraz 5,8 mln zł zysku netto.

NBS Communications

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies