Skonsolidowany zysk netto Raiffeisen Polbanku wyniósł w 2015 r. 186 mln zł- 24finanse


Home » Uncategorized » Skonsolidowany zysk netto Raiffeisen Polbanku wyniósł w 2015 r. 186 mln zł
Mar
16

W 2015 r. Grupa Kapitałowa Raiffeisen Bank Polska, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego i regulacyjnego, z sukcesem realizowała strategię ekspansji w segmencie bankowości detalicznej, utrzymywania wiodącej pozycji w obszarze finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz operacyjnego doskonalenia organizacji z silnym naciskiem na podnoszenie efektywności kosztowej.

Ubiegły rok Grupa zamknęła zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 186,2 mln zł, co oznacza spadek o 44,9% w stosunku do 2014 r. Taka dynamika jest efektem wystąpienia dwóch czynników: mniejszych wpływów ze sprzedaży nieregularnych wierzytelności kredytowych w porównaniu z poprzednim rokiem oraz pojawienia się dodatkowych kosztów, czyli wysokich opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i utworzenia rezerwy na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Gdyby nie uwzględniać tych jednorazowych zdarzeń, to Grupa zanotowałaby w 2015 r. wzrost zysku brutto. Podobnie, po wyłączeniu wpływu wspomnianych wyżej wydatków jednorazowych, baza kosztowa w 2015 r. była niższa o 7,5% r/r dzięki skutecznym działaniom restrukturyzacyjnym (uwzględniając je, poziom kosztów Grupy był stabilny).

Zysk brutto na poziomie skonsolidowanym wyniósł 253,3 mln zł, a więc był o 43,1% niższy niż rok wcześniej. Dochody z działalności operacyjnej obniżyły się o 8,5% do 1,73 mld zł, głównie na skutek spadku wyniku odsetkowego Banku. Wolumen kredytów był niższy niż rok wcześniej o 1,5% i wyniósł 39,2 mld zł, natomiast depozyty klientów wzrosły o 14,9% do 37,8 mld zł. W efekcie suma bilansowa Grupy wzrosła o 5,6% do 61,9 mld zł.

„Miniony rok przyniósł wiele nowych wyzwań w wymiarze regulacyjnym i rynkowym dla krajowego sektora bankowego i dla Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska. Pogłębiła się presja na stronę przychodową, np. za sprawą niższych stóp procentowych, a jednocześnie pojawiły się dodatkowe istotne obciążenia, związane m.in. ze wsparciem dla kredytobiorców hipotecznych oraz wzmacnianiem systemu gwarancji depozytów. Dynamiczne zmiany w otoczeniu wymagały elastycznego reagowania i dostosowywania parametrów oferty do nowych warunków. Grupa wywiązała się z tego zadania znakomicie, koncentrując się na kilku kluczowych elementach: dokonaniu transformacji obszaru Operacji, co przełożyło się na wymierne oszczędności i podniosło sprawność operacyjną; wdrożeniu nowej strategii w Bankowości Detalicznej, udowadniając zdolność do ekspansji na kluczowym dla stabilnego wzrostu organizacji fragmencie rynku; w Bankowości Korporacyjnej osiągnięciu wzrostu w najważniejszych z punktu widzenia dochodowości segmentach, czyli małych i średnich firmach. Mimo niższego niż rok wcześniej zysku, wynikającego głównie ze zdarzeń jednorazowych, Grupa zdecydowanie wzmocniła pozycję kapitałową i płynnościową, poprawiła jakość portfela kredytowego i rozwinęła działalność w tych obszarach, które umożliwiają jej efektywne konkurowanie na rynku jako uniwersalnej instytucji finansowej” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Raiffeisen Polbank na poziomie jednostkowym wykazał 160,1 mln zł zysku netto (-49% r/r) i 207,0 mln zł zysku przed opodatkowaniem (-48,8% r/r). Wolumen kredytów dla klientów zmniejszył się o 3% r/r do 33,7 mld zł, a depozyty wzrosły o 15% do 38,8 mld zł. Suma bilansowa zwiększyła się o 4,9% do 56,2 mld zł. Wynik na działalności bankowej zmalał o 9,8% do 1,59 mld zł, do czego przyczynił się przede wszystkim spadek o 13,8% r/r wyniku odsetkowego przy praktycznie niezmienionym wyniku z tytułu opłat i prowizji.

Zwrot na kapitale netto obniżył się do 2,6% (o 2,8 p.p.), a zwrot na aktywach wyniósł 0,3% (-0,3 p.p.). Relacja kosztów do dochodów wzrosła o 5,5 p.p. do 77,2%. Wskaźnik kredytów do depozytów obniżył się z 102,8% w 2014 r. do 86,9%. Odsetek kredytów zagrożonych obniżył się o 0,5 p.p. do 7,4%.

W 2015 r. Grupa kontynuowała wzmacnianie bazy kapitałowej, kładąc nacisk na utrzymanie wysokiego udziału kapitałów najwyższej jakości (CET1). Bank zaliczył do kapitałów podstawowych cały zysk za 2014 r. w wysokości 314 mln zł. W efekcie w porównaniu z 2014 r. łączny współczynnik kapitałowy Grupy wzrósł o 0,74 p.p. do 13,61%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był wyższy o 0,80 p.p. i wyniósł 13,03% na koniec 2015 r. Wskaźniki dla Raiffeisen Polbanku kształtowały się odpowiednio na poziomie: 14,95% i 14,30% (po wzroście o 1,02 i 1,06 p.p).

W ubiegłym roku Bank zaproponował klientom detalicznym nowe podejście opierające się na zasadach lojalności i partnerstwa, którego produktową emanacją stało się wprowadzone w I kwartale Wymarzone Konto Osobiste. W wyniku aktywnych działań promocyjnych i sprzedażowych Bank prowadził na koniec 2015 r. 264 tys. takich rachunków, a liczba aktywnych klientów wzrosła do 671 tys. Nowa oferta przełożyła się też na istotny wzrost wolumenu depozytów – ich saldo powiększyło się w ciągu roku o 3,95 mld zł do poziomu 19,4 mld zł na koniec grudnia 2015 r. Wraz z kontem klienci korzystali również z kart debetowych – ich sprzedaż przekroczyła 200 tys. Coraz silniejsza pozycja w bankowości detalicznej wyraziła się także w rozwoju oferty kredytów konsumpcyjnych – ich wolumen na koniec roku wynosił 1,7 mld zł, a głównym produktem był ratalny Kredyt na Miarę, którego sprzedaż wyniosła 970 mln zł. W obszarze bankowości prywatnej Bank potwierdził wiodącą pozycję, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście aktywów klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen o 17% r/r. Chętnie korzystano również z oferty inwestycyjnej Banku. Wartość aktywów w funduszach Raiffeisen Polbanku niemal się podwoiła w 2015 r. do 585 mln zł. Z kolei Dom Maklerski Raiffeisen Brokers z sukcesami oferował m.in. produkty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank AG, których wartość sprzedaży wyniosła 312 mln zł, a liczba rachunków inwestycyjnych wzrosła o ponad 30% do 11,3 tys.

Bank umocnił swoją pozycję w Bankowości Korporacyjnej, zwiększając bazę klientów o 6,2% r/r do poziomu 13,9 tys. Przełożyło się to na wolumeny kredytów udzielonych klientom z segmentu małych i średnich firm, które wzrosły odpowiednio o 13,2% oraz 7,3% r/r. Bank pozostał wiceliderem rynku faktoringu z obrotami na poziomie 17,8 mld zł, co oznacza wzrost o 7,8% r/r. Utrzymał także wiodącą pozycję na rynku wymiany walut – łączny wolumen wymiany wzrósł o 12% r/r. Za pośrednictwem platformy R-Dealer klienci zawarli transakcje o wartości ponad 30 mld zł. Z kolei poprzez spółkę zależną i nową platformę Rkantor.com Bank zaoferował usługi wymiany walut i transferów pieniężnych osobom, które nie mają rachunku w Raiffeisen Polbanku, tworząc silną konkurencję dla istniejących e-kantorów.

Grupa utrzymała także wiodącą pozycję w obszarze działalności leasingowej. Raiffeisen-Leasing Polska S.A. po dwunastu miesiącach 2015 r. odnotował dynamikę wzrostu pod względem wartości finansowanych środków na poziomie 7,2% r/r oraz wzrost bazy klientów do 47 tys., czyli o 11,9% .

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany można znaleźć pod adresem:
http://raiffeisenpolbank.com/o-banku/raport-2015

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies