„Kapitalny Duet” w eurobanku – połączenie lokaty o stałym oprocentowaniu 5% i inwestycji w fundusz- 24finanse


Home » Euro Bank S.A. » „Kapitalny Duet” w eurobanku – połączenie lokaty o stałym oprocentowaniu 5% i inwestycji w fundusz
Mar
16

15 marca 2016 r. oferta eurobanku została poszerzona o Lokatę z Funduszem „Kapitalny Duet”, w ramach której klient może nabyć jednostki wybranych subfunduszy Amundi bez pobrania opłaty manipulacyjnej oraz założyć lokatę o atrakcyjnym oprocentowaniu 5% w skali roku.

„Kapitalny Duet” zapewnia wysoki zysk z lokaty oraz daje możliwość pomnożenia środków zainwestowanych w fundusz inwestycyjny. Minimalna kwota inwestycji to 5.000 zł, maksymalna – uzależniona jest od klienta. Połowa tych środków jest przeznaczana na 4-miesięczną lokatę o atrakcyjnym oprocentowaniu stałym 5% w skali roku. Pozostała część inwestowana jest w wybrany przez klienta jeden z pięciu subfunduszy Amundi Parasolowego FIO o zróżnicowanych strategiach oraz sugerowanych okresach inwestycyjnych (w ofercie znajdują się: Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek, Amundi Subfundusz Akcyjny, Amundi Subfundusz Zrównoważony, Amundi Globalnych Perspektyw, Amundi Subfundusz Stabilnego Wzrostu). Co ważne, w ramach oferty nie jest pobierana opłata za nabycie jednostek funduszu.

Oferta Lokata z Funduszem „Kapitalny Duet” dostępna będzie na stałe w eurobanku od 15 marca 2016 roku.

_______________

Skorzystanie z Oferty Lokata z Funduszem „Kapitalny Duet” poprzedzone jest zawarciem w dowolnej placówce Banku Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz Umowy Konta – w przypadku Klientów, którzy ich wcześniej nie zawarli – oraz złożeniem zlecenia otwarcia Rejestru.
Zerwanie lokaty przed upływem okresu trwania lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek. Umorzenie jednostek Funduszu albo zamiana na jednostki subfunduszy nieobjętych ofertą przed upływem 12 miesięcy – licząc od daty otwarcia Lokaty z Funduszem – skutkuje pobraniem opłaty w kwocie równej 2% wartości umorzenia. Euro Bank S.A. pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu Amundi Parasolowy FIO („Fundusz”), nie świadcząc przy tym usługi doradztwa inwestycyjnego, jak również nie udzielając rekomendacji związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Zamieszczone tu informacje nie są wystarczające do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Euro Bank S.A. nie ma wpływu na wyniki inwestycyjne osiągane przez Fundusz. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu ani wyniku inwestycyjnego. Klient musi liczyć się z możliwością utraty kapitału zainwestowanego w jednostki uczestnictwa Funduszu. Amundi Polska TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 38 467 590 zł w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89, ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za żadne decyzje podjęte na podstawie przedstawionego materiału. Wymagane prawem informacje związane z inwestowaniem w subfundusze Amundi Parasolowy FIO, w tym opisy czynników ryzyka oraz zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych w placówkach Euro Banku S.A., w siedzibie Amundi Polska TFI S.A. oraz na stronach: www.eurobank.pl i www.amundi.pl. Opłaty i prowizje, Tabela Oprocentowania Konta, Tabela opłat Amundi Parasolowy FIO oraz szczegóły oferty, w tym Regulamin Oferty Lokata z Funduszem „Kapitalny Duet”, dostępne są w placówkach Euro Banku S.A. oraz na stronie www.eurobank.pl.
Stan na dzień 15.03.2016 r.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies