Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych?- 24finanse


Home » wfirma » Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych?
Mar
02

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych?
Andrzej Lazarowicz, prezes wfirma.pl

Na początku prowadzenia firmy, niezależnie od jej formy, należy liczyć się z tym, że zamiast zysków będziemy odnotowywać straty. Niestety, nie zawsze jest to kwestia pierwszego miesiąca funkcjonowania na rynku – niekiedy okres, w którym firma przynosi straty, trwa nawet przez kilka lat. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Czy może on później, kiedy firma będzie na siebie zarabiać, odliczyć straty z lat ubiegłych?

Straty z lat ubiegłych – jak je zdefiniować?

Najprościej możemy określić stratę jako sytuację, w której w konkretnym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa same osiągnięte przychody. Dokładne określenie straty z lat ubiegłych prowadzonej działalności można znaleźć w zeznaniach rocznych za poprzednie lata – na przykład w przypadku przedsiębiorców, rozliczających się na na zasadach ogólnych i składających zeznanie roczne na formularzu PIT-36, będzie ona ujęta w części D.1., w polu dotyczącym strat z pozarolniczej działalności gospodarczej (pole numer 56 PIT-36 wersja 22).

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą podatku liniowego i składają w związku z tym zeznanie roczne na formularzu PIT-36L, wykazują ją natomiast w części D, w polu 16 (PIT-36L wersja 11).
Straty z lat ubiegłych – rozliczenie straty w zeznaniu rocznym
Według art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik, który poniósł stratę w konkretnym roku podatkowym, może ją odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych – pod warunkiem, że strata z lat ubiegłych będzie pomniejszać dochody z tego samego źródła, z którego podatnik poniósł stratę. Ważne jest poza tym, że jednorazowo (czyli w jednym rozliczeniu rocznym) może on odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których ona wystąpiła.
Przykład 1.
Pan Kowalski osiągał następujące wyniki z prowadzonej działalności w poszczególnych latach:
2013 – strata 6000 zł
2014 – strata 3000 zł
2015 – dochód 15000 zł
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pan Kowalski w rozliczeniu rocznym za rok 2015 może odliczyć od dochodu odpowiednio 50% starty z roku 2013 (3000 zł) oraz 50% straty z roku 2014 (1500 zł). Jeżeli w kolejnych latach pan Kowalski osiągnie dochód, może rozliczyć pozostałą stratę.
Podatnicy, rozliczający się na zasadach ogólnych (czyli na formularzu PIT-36), mogą odliczyć stratę na stronie trzeciej, w części E, w polu 151 (PIT-36 wersja 22).

Przedsiębiorcy, składający deklarację PIT-36L, wpisują kwotę straty z lat ubiegłych na pierwszej stronie deklaracji w części E, w polu numer 23 (PIT-36L wersja 11).

W każdym z wymienionych przypadków należy wykazać kwotę starty i źródła jej powstania (czyli głównie lata podatkowe, w których powstała).

Straty z lat ubiegłych – rozliczenie straty w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdziemy zapisów, mówiących o tym, czy stratę z lat ubiegłych należy rozliczać dopiero w zeznaniu rocznym. Można zatem uwzględniać odliczenie już przy zaliczkach okresowych pod warunkiem, że zeznania, z których strata wynika zostały już złożone w urzędzie oraz że wystąpił dochód (strata z lat ubiegłych może być odliczana jedynie, gdy wystąpił dochód).

Potwierdzają to liczne interpretacje podatkowe dyrektorów izb skarbowych, na przykład interpretacja indywidualna z dnia 09.08.2011 r. (sygn. IPTPB1/415-42/11-2/ASZ), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w której stwierdzono, że:
(…) przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody po zostaje w gestii podatnika.
W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.
Straty z lat ubiegłych – zamknięcie lub zawieszenie, a następnie wznowienie działalności
Należy zapamiętać, że jeżeli podatnik zamknie lub zawiesi działalność gospodarczą, a następnie ją wznowi, 5-letni termin na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies