Altus TFI S.A. pozyskało w styczniu blisko 50 mln zł do flagowego funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ- 24finanse


Home » Altus TFI S.A. » Altus TFI S.A. pozyskało w styczniu blisko 50 mln zł do flagowego funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ
Lut
03

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało pierwszą w tym roku emisję certyfikatów dwóch subfunduszy flagowego funduszu Altus Absolutnej Stopu Zwrotu FIZ: Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus FIZ Rynków Zagranicznych. Dzięki napływom nowych środków jego aktywa zwiększyły się w styczniu br. o 49 mln zł, do 821 mln zł. W 2016 roku zaplanowano kolejne emisje certyfikatów subfunduszy Altus ASZ FIZ.

Warszawa, 03.02.2016 r.

Notowane na warszawskiej giełdzie niezależne Altus TFI S.A., specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych klientów prywatnych oraz instytucji w czerwcu ub.r. wznowiło z sukcesem emisję certyfikatów inwestycyjnych subfunduszy swojego flagowego produktu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ. Od tego czasu kolejne emisje cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem inwestorów. W styczniu towarzystwo pozyskało 14,7 mln zł do subfunduszu Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i 34,5 mln zł do subfunduszu Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego. Certyfikaty inwestycyjne można było kupić bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl) oraz u kilku dystrybutorów, m.in. w: Deutsche Banku Polska S.A., domu maklerskim Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o., firmie mWealth Management S.A. z grupy mBanku i w Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dziale bankowości prywatnej Raiffeisen Polbank. Dzięki wpływom z ostatniej emisji aktywa Altus ASZ FIZ zwiększyły się w styczniu br. o 6,3% (tj. o 49,2 mln zł) do 821 mln zł. – Duża zmienność na rynkach kapitałowych sprzyja strategii absolutnej stopy zwrotu, którą stosujemy w Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych i Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego. Dzięki prawidłowej selekcji i zastosowaniu strategii long/short, subfundusze Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wykazały w 2015 r. odpowiednio 11,62% i 11,77% zysku, wobec celu inwestycyjnego, jakim jest wypracowanie 8-proc. rocznej stopy zwrotu. Dla porównania indeks WIG spadł o 9,6%, a indeks największych spółek WIG20 o 19,7% – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Początek 2016 roku niestety nie napawa optymizmem. Główne indeksy warszawskiej giełdy nadal osuwają się w dół. Dlatego nasze postrzeganie rynków finansowych jest raczej negatywne. Zarówno na rynku akcji jak i obligacji oczekujemy trudnej sytuacji, czyli dużej zmienności w połączeniu z tendencją do spadku cen. Z tego powodu rekomendujemy strategie o niskiej korelacji z bazowymi klasami aktywów (akcjami i obligacjami), a więc także fundusze absolute return – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ: Altus FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus FIZ Absolutnej Stopy Rynków Zagranicznych zarządza zespół Andrzeja Zydorowicza, członka zarządu Altus TFI S.A., odpowiedzialnego za portfele akcyjne. Celem zarządzających jest wypracowanie przynajmniej 8-proc. rocznej stopy zwrotu przez oba subfundusze. Aby to osiągnąć inwestują aktywa w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego rynku, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat. Nastawiają się na lokaty w instrumenty udziałowe: akcje i instrumenty pochodne oparte na akcjach. Na decyzje inwestycyjne wpływ mają: potencjał stóp zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka w długim horyzoncie czasowym, przewidywana wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę, analiza fundamentalna podmiotu oraz ocena długookresowych trendów rynkowych. Zarządzający subfunduszami Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ mają szerokie spektrum inwestycyjne, i dzięki temu mogą przeznaczyć do 100% aktywów w akcje spółek publicznych i niepublicznych (PRE-IPO), obligacje zamienne na akcje i obligacje korporacyjne (mniej płynne do 20%). Aktywa funduszu mogą być inwestowane waluty obce (waluta jednego państwa i euro mogą stanowić do 20% portfela) oraz kontrakty terminowe i pochodne. Przy czym, w:
• Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego – aktywa są inwestowane we wszystkie spółki z indeksu WIG, kontrakty na indeksy i akcje, w przyszłości opcje, obligacje zamienne na akcje, akcje PRE-IPO, walory skupowane od pracowników prywatyzowanych firm niedopuszczonych do obrotu publicznego, obligacje korporacyjne. Zarządzający robią to z wykorzystaniem strategii long-short (kupno-sprzedaż dwóch instrumentów różnych emitentów w jednym sektorze/segmencie rynku), arbitrażu (wykorzystanie sytuacji dwóch różnych cen dla jednego dobra), krótkiej sprzedaży (sprzedaż pożyczonego instrumentu z przyrzeczonym zwrotem), pierwotnych ofert publicznych (zapisy na akcje w IPO i sprzedaż tuż po debiucie);
• Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych – aktywa są inwestowane w akcje spółek z regionu, bezpośrednio znanych zarządzającym, kontrakty na indeksy, ETF, obligacje korporacyjne, akcje spółek dywidendowych z regionu. Zarządzający są aktywni na rynku walutowym, inwestują w surowce za pomocą ETF lub opcji. Wykorzystują przy tym m.in. strategię long/short, arbitraż, hedging (zabezpieczanie pozycji bazowych) oraz przewidywanie rozpiętości stóp (m.in. wykorzystywanie różnić w spreadach dla skarbowych i korporacyjnych instrumentów dłużnych)

Maksymalna opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Altus ASZ FIZ Rynku Polskiego i Altus ASZ FIZ Rynków Zagranicznych wynosi 4%. Za zarządzanie towarzystwo pobiera opłatę stałą w wysokości 2,5% wartości aktywów netto w skali roku. W przypadku osiągnięcia stopy zwrotu powyżej benchmarku (2 x WIBOR 12M, nie mniej niż 8% w skali roku) firma pobierze 20% premii. Przy wykupie kwartalnym firma nie pobiera opłat.

Niezależne Altus TFI S.A. działa na polskim rynku ponad siedem lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego założycielami są m.in. Piotr Osiecki (największy akcjonariusz) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym. Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca 2014 r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec września 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A. wyniósł 34,1 mln zł, o 42,1% więcej niż w tym samym okresie 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się o 158,9% do 151,71 mln zł. Na koniec grudnia ub.r. Altus TFI S.A. zarządzało 9,29 mld zł aktywów: 7,49 mld zł zgromadzonych w 69 funduszach inwestycyjnych oraz 1,80 mld zł w ramach usługi asset management.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies