Praktyczne ujęcie odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku- 24finanse


Home » Finanse firmy » Praktyczne ujęcie odpisów amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku
Sty
10

Podstawowym sposobem ujmowania kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych jest rozliczenie miesięczne. Co więcej, znaczna część podatników nawet nie ma świadomości, że poprawne i możliwe jest inne ujęcie odpisów amortyzacyjnych. W prawie podatkowym nie wyrażono bowiem żadnej zasady, zgodnie z którą amortyzacja powinna być rozliczana jedynie miesięcznie. Tymczasem inne jej rozliczenie może być dla niektórych podatników korzystne.

Definiując amortyzację (odpisy amortyzacyjne) można powiedzieć, że jej istotą jest rozłożenie w czasie wartości początkowej środka trwałego. – w zasadzie w sposób równomierny. Ustawodawca podatkowy nie wprowadził jednak – wbrew powszechnemu przekonaniu – jako zasady miesięcznego rozliczania odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów. Co więcej – od 2003 r. ustawy podatkowe (a wcześniej rozporządzenia wykonawcze Ministra Finansów regulujące kwestie amortyzacji) pozwalają na różne rozliczenie odpisów amortyzacyjnych. Podatnicy mogą więc dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego1. Podatnicy muszą pamiętać jedynie o tym, że suma odpisów dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do końca tego roku podatkowego. Powyższy obowiązek jest wyrazem zasady proporcjonalności rozliczania odpisów amortyzacyjnych. Chodzi o to, aby nie rozliczyć jednorazowo w kosztach ostatniego miesiąca roku podatkowego wydatku na nabycie środka trwałego, wprowadzonego do ewidencji w trakcie roku (a więc nieużywanego przez cały rok podatkowy). Prześledźmy to na poniższym przykładzie:

Przykład:

Podatnik wprowadził do ewidencji środek trwały w kwietniu 2010 r. Wartość początkowa środka wynosi 12.000 zł. Załóżmy, że roczna stawka dla tego typu środków trwałych wynosi 20%, a więc roczny odpis wyniesie 2.400 zł. Zgodnie jednak z ogólną zasadą, odpisów dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki wprowadzono do ewidencji. Łączny roczny odpis nie może zatem przekroczyć sumy odpisów miesięcznych. Dlatego też w razie amortyzacji jednorazowej na koniec roku podatkowego podatnik może wpisać w koszty jedynie kwotę proporcjonalnie obliczoną, która wyniesie 1.600 zł (2.400 zł / 12m-cy x 8 m-cy). Jest to bowiem wartość odpisów przypadająca za okres od wprowadzenia do ewidencji do końca roku podatkowego (czyli od maja do grudnia).

Jednorazowa amortyzacja na koniec roku korzystna jest dla podatników, którzy w trakcie roku wykazują straty podatkowe bądź dla podatników rozliczających się na zasadzie uproszczonych zaliczek miesięcznych (kwartalnych). Jeśli jednocześnie podatnik nie sporządza okresowych sprawozdań, w których musi znać bieżącą wysokość amortyzacji, wówczas jednorazowy odpis na koniec roku może również oszczędzić podatnikowi pracy.

Instytut Szkoleniowy A&D
ul. Jana Pawła II 38/11, 00-141 Warszawa
tel.: +48 22 403 40 94, faks: +48 22 403 31 25

1Art. 16h ust. 4 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm. – dalej jako „ustawa o CIT” oraz art. 22h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) – dalej jako „ustawa o PIT”

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies