Składki ZUS 2010- 24finanse


Home » Finanse firmy, Podatki » Składki ZUS 2010
Sty
22

Składki ZUS 2010

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

Składki za 2010 r.

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
559,49 zł 513,24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
233,32 zł 233,32 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
46,25 zł 46,25 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 1887,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2010)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. W okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2009 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosiła 1,8%.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla nieprowadzących działalności gospodarczej – więcej informacji na stronie NFZ.

Minimalna podstawa (60%) wymiaru i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe od 1 stycznia 1999 r. (Plik PDF, 48kB)

Wyjaśnienia

Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r. wynosi:

 • ubezpieczenie emerytalne
19,52% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenia rentowe
 
– od 1.01.1999 r. do 30.06.2007 r. 13,00% podstawy wymiaru
– od 1.07.2007 r. do 31.12.2007 r. 10,00% podstawy wymiaru
– od 1 stycznia 2008 r. 6,00% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie chorobowe
2,45% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie wypadkowe:
 
– od 1.01.1999 r. do 31.12.2002 r. 1,62% podstawy wymiaru
– od 1.01.2003 r. do 31.03.2006 r. od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru
– od 1.04.2006 r. do 31.03.2007 r. od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru
– od 1.04.2007 r. do 31.03.2009 r. od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru
– od 1.04.2009 r. od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru
Począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się od 1.04.2006 r., stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy byli zobowiązani i przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe jest ustalona przez Zakład. O jej wysokości Zakład zobowiązany jest powiadomić płatników w terminie do 20 kwietnia danego roku.

Składka na Fundusz Pracy od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od 1 stycznia 2006 r. wynosi 0,10% podstawy wymiaru.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. wynosi 9,00% podstawy wymiaru.

        I.Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
         ·rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
         ·nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
         ·nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2010 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 395,10 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r.).

Za 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 77,12 zł
(tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
 • 23,71 zł
(tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe
 • 9,68 zł
(tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
 ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne – patrz niżej

II.Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, tj.:
         ·osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych nie wymienionych w punkcie I,
         ·twórcy i artyści,
         ·osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
         ·wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
         ·osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
         ·osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w osób w 2010 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1887,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy)

Za 2010 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

 • 368,46 zł
(tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
 • 113,26 zł
(tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe
 • 46,25 zł
(tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

 
W grudniu 2009 r. oraz styczniu i lutym 2010 r. dla osób wymienionych w pkt. I i II podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 7784,65 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2009r.).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne lata kalendarzowe.
Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ten rok składkowy, tj.:

 • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
 • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego, który zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy, obejmuje okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych) zawiera poradnik „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”. Poradnik w formie papierowej dostępny jest w Oddziałach ZUS, które udzielają również pomocy przy ustalaniu wysokości składki.

W 2010 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wymienionych w pkt. I i II stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2592,46 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2009 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2010 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2010 r., nie może być niższa niż:

 • 233,32 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru)

Składka na Fundusz Pracy w 2010 r. nie może być niższa niż:

 • 46,25 zł (tj. 2,45%)

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2010 r. – 94 380 zł.

Terminy rozliczania i opłacania składek

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
 • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies