Stanowisko KPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw- 24finanse


Home » Podatki » Stanowisko KPP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Wrz
24

KPPKonfederacja Pracodawców Polskich podtrzymuje swoje negatywne stanowisko i zdecydowanie sprzeciwia się projektowi zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Sprzeciwiamy się koncepcji przeniesienia obowiązków związanych z rozliczaniem podatków na pracodawcę, gdyż spowoduje to:

· Zwiększenie kosztów administracyjnych funkcjonowania przedsiębiorstw,
· Przeniesienie odpowiedzialności z podatnika na płatnika,
· Konieczność poświęcania dodatkowej pracy na rozliczanie i uzupełnianie deklaracji podatkowych,
· Zwiększenie kosztów związanych z archiwizacją i i przechowywaniem dokumentów,
· Konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na dostosowanie systemów IT, wyszkolenie pracowników, obsługę ewentualnych korekt.
Uważamy, że zryczałtowane wynagrodzenie przyznane płatnikom i inkasentom z tytułu terminowego pobrania i wpłacenia podatków (w wysokości od 0,35% – 0,4%) nie zrekompensuje w odpowiednim stopniu kosztów, które są niezbędne do wykonania zapisów w/w ustawy. W związku z tym koszty będą musieli ponieść przedsiębiorcy, którzy w obliczu panującego kryzysu nierzadko mają problemy z płynnością finansową. Istnieje obawa, że ustawa w nowym brzmieniu będzie miała charakter retroaktywny, odnosząc się do dochodów uzyskanych przez podatników przed datą wejścia w życia nowelizacji ustawy.

Poprzez zwolnienie z obowiązku sporządzania deklaracji podatkowych podatników ustawodawca przyczyni się do obniżenia poziomu edukacji podatkowej obywateli. Spowoduje to obniżenie ich świadomości w tym zakresie, co może przynieść bardzo negatywne skutki w przyszłości. Postulujemy także o doprecyzowanie zapisów określających granice odpowiedzialności, którą będą ponosili podatnicy i płatnicy w wyniku błędnie sporządzonych rozliczeń. Kwestia precyzyjnego rozgraniczenia tej odpowiedzialności ma zasadnicze znaczenie ze względu na pewność sytuacji prawnej zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i pracownika.

Mając na uwadze powyższe argumenty, uważamy, że projekt ustawy powinien być poddany ponownym konsultacjom społecznym. Wprowadzenie ustawy w trybie pilnym spowoduje dezinformacje zarówno wśród pracodawców jak i pracowników, uniemożliwi prawidłowe wdrożenie jej w życie jak i przygotowanie odpowiednich systemów informatycznych bądź zaplecza kadrowego celem wykonania ustawy. Uważamy, że taki sposób procedowania nie ma nic wspólnego z przyświecającym dialogowi partnerów społecznych zasadom rzetelności i wzajemnego zaufania.

Dariusz Witkowski, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich

Related posts:

Comments are closed.

Niezbędnik inwestora

Finansowanie Dotacje unijne Kredyty Faktoring Leasing Venture Capital
Inwestycje Rynek główny NewConnect Private banking Inwestycje alternatywne Komentarze rynkowe
Biznes Zakładam firmę Ubezpieczenia Windykacja Zarządzanie
Narzędzia Studia podyplomowe Wzory biznes planów Umowy do pobrania Druki i formularze Podatki

Bezpłatny przedruk tekstów pod warunkiem zachowania ich treści i stopki autorskiej.
Z artykułów umieszczonych w serwisie 24finanse.pl można korzystać na zasadach licencji Creative Commons.
W ramach serwisu 24finanse.pl stosowane są pliki cookies